Wróć

II nabór wniosków do programu Badanie Polskich Strat Wojennych na 2019 rok

Uprzejmie informujemy, że w ramach Programów MKIDN 2019 został uruchomiony II nabór wniosków do programu Badanie polskich strat wojennych na 2019 rok.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/badanie-polskich-strat-wojennych.php

Wnioski można składać w terminie do 30  kwietnia 2019 r.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) państwowe instytucje kultury; 2) samorządowe instytucje kultury; 3) organizacje pozarządowe; Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych.

Celem programu jest wykształcenie dobrych praktyk i wysokich standardów prowadzenia badań proweniencyjnych poświęconych zagadnieniom wojennych losów kolekcji i strat poniesionych przez instytucje w wyniku II wojny światowej. Pośrednim celem programu ma być również weryfikacja aktualnych zasobów pod kątem obecności ewentualnych strat wojennych innych instytucji/podmiotów z kraju lub z zagranicy, a także skompletowanie przez instytucje rozproszonej dotąd dokumentacji koniecznej do badań historii kolekcji. Ze względu na potrzebę wykształcenia wysokich i jednolitych standardów badań proweniencyjnych w polskich instytucjach kultury, priorytetem będą projekty kompleksowe, realizowane ponad standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców, umożliwiające miarodajne ustalenie skali i zakresu strat wojennych poszczególnych instytucji. Projekty istotne dla realizacji celów programu, mają wprowadzać nową jakość dotyczącą badania polskich strat wojennych, ze szczególnym naciskiem na ich multidyscyplinarność, w tym analiza konserwatorska zachowanych obiektów, badanie źródeł pod kątem pochodzenia obiektu, jego wojennych i powojennych losów oraz zachowanej ikonografii. Integralną częścią programu będą również działania z zakresu popularyzacji wyników przeprowadzonych badań poprzez ich publikację oraz organizację konferencji naukowych.

Polecamy Państwu nasze usługi z zakresu pomocy w kwestii ewidencjonowania strat wojennych przy użyciu systemu Muzeo

i publikowania na portalu internetowym.

Straty wojenne to jeden z modułów systemu Muzeo. Moduł ten służy do ewidencji muzealiów, które są stratami wojennymi i nie znajdują się na stanie muzeum, jednak muzeum jest w posiadaniu zapisów o istnieniu takich zabytków przed wojną. System Muzeo pozwala na szczegółowy opis obiektu (także w języku obcym), który składa się z danych dotyczących m.in. sposobu pozyskania wizerunku, historii poszukiwań, bibliografii czy miejsca odnalezienia… Możliwość dołączenia nieograniczonej ilość plików związanych z pracami pozwala na dokładną weryfikację straty. Każda informacja udostępniana może być na stronie www również w języku obcym, co ułatwi obcokrajowcom odnalezienie obiektu. Informacje zapisane w kolekcjach systemie mogą być na bieżąco weryfikowane i uzupełniane.

Przykład portalu wykonanego przez naszą firmę i współpracującego z systemem Muzeo: www.stratywojenne.muzeum.bydgoszcz.pl

Życząc sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania zapraszamy do zapoznania się z systemem Muzeo